Zoals bij elke school gebruikelijk is, vraagt de J.H.Donnerschool aan ouders/verzorgers om een ouderbijdrage. Niet alle kosten die de school maakt, kunnen uit schoolmiddelen worden betaald. Wij denken aan alle activiteiten die we naast het onderwijs organiseren, zoals: de feesten (Sinterklaas, kerstviering, paaslunch, etc) en de projecten (extra activiteiten rond bijvoorbeeld de Kinderboekenweek),  de sport- en spelactiviteiten met de Koningsspelen en de excursie die elke groep tenminste 1x per jaar onderneemt.

Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 35,- per jaar. De verplichte bijdrage voor elke leerling is om deel te kunnen nemen aan het jaarlijkse schoolreisje of het schoolverlaterskamp. Voor het schoolreisje rekenen wij € 40,- per leerling per jaar en voor het schoolkamp € 60,-.