Volg je hart, want dat klopt

Aanmelden bij SO De Glind

Ouders/verzorgers melden hun kind aan met een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Hierin wordt toestemming gegeven aan de school om het dossier van de leerling op te vragen bij de vorige school en bij eventueel andere betrokken partijen. Ook geven ze bij aanmelding toestemming aan onze school om hun kind te bespreken met betrokken (gezins-)voogden, hulpverleners of kernpartners in de Commissie van Begeleiding, als dit voor de ontwikkeling van de leerling zinvol is. Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Commissie van Begeleiding (CvB)

De CvB bestaat uit de volgende personen: Locatiedirecteur, intern begeleider, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en op afroep; schoolarts en leerplichtambtenaar. Tijdens de vergadering van de CvB wordt beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, samen met betrokken hulpverleners, indien mogelijk. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we met elkaar afspraken over de datum waarop de leerling begint en het traject gedurende de eerste weken op school. Binnen 6 weken vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers waarin het uitstroomperspectief van de leerling wordt vastgesteld.