Betrokken ouders en medewerkers

Ouders en leerkrachten worden nauw betrokken bij het reilen en zeilen op de J.H. Donnerschool. Dat vindt iedereen belangrijk: zo kunnen we het onderwijs goed afstemmen op de behoefte. Daarnaast zijn er tal van organisatorische zaken waarover ouders en leerkrachten goede ideeën hebben. In de medezeggenschapsraad kunnen we al deze ideeën uitwisselen.

Zoals u wellicht weet, heeft elke school een medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht. Maar het is vooral nuttig. Ouders en medewerkers kunnen via deze raad actief meedenken en invloed uitoefenen op het beleid van de school. Sterker nog: het bestuur en de raad van toezicht moeten ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad op eigen initiatief haar standpunt kenbaar maken. Gaat het bestuur besluiten nemen die van groot belang zijn voor ouders of medewerkers? Dan heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Het komt er simpelweg op neer dat zo’n besluit pas genomen mag worden als de medezeggenschapsraad ermee instemt.

In andere kwesties heeft de raad adviesrecht. Als school krijgen we dan een advies dat we niet hoeven op te volgen. Bent u benieuwd naar de precieze bevoegdheden van de medezeggenschapsraad? Dan kunt u meer informatie vinden op de speciale website hiervoor: www.infowms.nl.