Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ook leerlingen van onze school kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld. De J.H. Donnerschool hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de wettelijk verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een stappenplan is vastgelegd wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld die op school binnenkomt. En heel belangrijk, wie wat op welk moment doet. Elk personeelslid van de school is op de hoogte van de meldcode en de eigen verantwoordelijkheid daarin.
Daarnaast heeft de J.H. Donnerschool per locatie een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers, draagt zorg voor de scholing van collega’s, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig Veilig Thuis en beslist zo nodig om voor betrokkenen hulp te organiseren dan wel bij het Veilig Thuis een melding te doen.

Elke locatie heeft een eigen aandachtsfunctionaris:
J.H. Donnerschool, locatie SO en VSO De Glind
Aandachtsfunctionaris: Mevr. F.  (Felice) Doppenberg 

Locatie J.H. Donnerschool, SO Hilversum
Aandachtsfunctionaris: Mevr. L. (Lucie) Graus

Klik hier voor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer infomatie kunt u vinden op de volgende websites:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf